ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ISO22000

HACCP

ਹਲਾਲ

ਆਈਐਫਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਬੀਆਰਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕੋਸ਼ਰ